Jakość
 • Zarejestruj

Systemy jakości w ITWL

 

W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych od szeregu lat istnieje system badań i certyfikacji o zasadach postępowania i zarządzania wypracowanych na podstawie własnych procedur, norm i wymagań wojskowych dotyczących przeprowadzania badań na zgodność w zakresie wojskowych statków powietrznych, nawierzchni lotniskowych oraz sprzętu lotniczego. W ramach dostosowania trybu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych do międzynarodowych wymagań jakościowych ITWL wdrożył w 2001 roku system zarządzania jakością.

 

 

iso9001205AQAP21102016WSKsAQAP21102015s

 

 

Obecnie ITWL posiada następujące certyfikaty:

   

Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością

 • PN-EN ISO 9001:2015 (nr. certyfikatu 50/S/2018) Badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożenia oraz produkcja w dziedzinie lotnictwa i innych dziedzinach techniki, w których występują zagadnienia pokrewne, realizacja szkoleń w ww. zakresie.
 • AQAP-2110: 2016 (nr. certyfikatu 50/A/2018) Badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożenia oraz produkcja w dziedzinie lotnictwa i innych dziedzinach techniki, w których występują zagadnienia pokrewne, realizacja szkoleń w ww. zakresie.
 • AQAP-2210:2016 (nr. certyfikatu 50/A/2017-1) Tworzenie, powielanie, dostawa i utrzymanie oprogramowania.
 • Koncesja nr B-404/2003 w zakresie:
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi klas: 1.1 - 1.4, według klasyfikacji ADR,
 • wytwarzania i obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz.1625, z późn. zm.),
 • wytwarzania i obrotu wyrobami oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach: WT II - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia Rady Ministrów.
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Nr W-45/10/2017 wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługa pośrednictwa, pomoc techniczna, przywóz, tranzyt towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.11.2000 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 229, poz. 2315 z późn. zm.)

 

 

    Certyfikaty akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących spełniających wymogi PN-EN ISO/IEC 17025:2005


    AB 098 - Laboratorium Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów pdfzakres akredytacji
    AB 133 - Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych pdfzakres akredytacji
    AB 134 - Laboratorium Pomiarów Ciśnienia pdfzakres akredytacji
    AP 004 - Laboratorium Pomiarów Ciśnienia pdfzakres akredytacji
    AB 137 - Laboratorium Badania Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych pdfzakres akredytacji
    AB 138 - Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych pdfzakres akredytacji
    AB 430 - Laboratorium Badań Wytrzymałościowych Materiałów pdfzakres akredytacji
    AB 431 - Laboratorium Materiałowych Badań Konstrukcji Lotniczych pdfzakres akredytacji

Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby spelniającej wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03

    AC 021 - Jednostka Certyfikująca Wyroby - pdfzakres akredytacji

Certyfikaty Akredytacji OiB:

 

Laboraorium Badania Bezzałogowych Systemów Powietrznych

  pdfLBBSP cert OiB.pdf

  pdfLBBSP zakr OiB.pdf

Laboratorium Badania Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych

  pdfLBSTWMP cert OiB.pdf

  pdfLBSTWMP zakr OiB.pdf

Laboratorium Badań Urzadzeń Radarowych i Techniki Lotniczej

  pdfLBURiTL cert OiB.pdf

  pdfLBURiTL zakr OiB.pdf

Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych

  pdfLDST cert OiB.pdf

  pdfLDST zakr OiB.pdf

Laboratorium Implementacji i Integralności Systemów Link

  pdfLINK cert OiB.PDF

  pdfLINK zakr OiB.pdf

Laboratorium Materiałow Pednych i Smarów

  pdfLMPiS cert OiB.pdf

  pdfLMPiS zakr OiB.pdf

Laboratorium Materiałowych Badań Konstrukcji Lotniczych

  pdfLMBKL cert OiB.pdf

  pdfLMBKL zakr OiB.pdf

Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych

  pdfLNMiK cert OiB.pdf

  pdfLNMiK zakr OiB.pdf

Laboratorium Pomiarów Ciśnienia

  pdfLPC cert OiB.pdf

  pdfLPC zakr OiB.pdf

Laboratorium SAR i CSAR

  pdfSAR i CSAR cert OiB.pdf

  pdfSAR i CSAR zakr OiB.pdf

Laboratorium Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego

  pdfLUiSW cert OiB.pdf

pdfLUiSW zakr OiB.pdf

Jednostka Certyfikująca Wyroby

pdfJCW_Cert._OiB.pdf

pdfJCW Zakres OiB.pdf

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZSJZ 
AQAP 2110:2016
AQAP 2210:2015
ISO 9001:2015

 

AKREDYTACJE OiB
udzielone przez
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Jedonostki badawcze o numerach certyfikatów:
2/MON/2016
3/MON/2016
7/MON/2017
8/MON/2017
9/MON/2017
10/MON/2017
11/MON/2017
38/MON/2018
39/MON/2018
40/MON/2016
41/MON/2017

 

Jednostka certyfikująca wyroby
o numerach certyfikatu:

6/MON/2017

 

WEWNĘTRZNY SYSTEM KONTROLI
Certyfikowany przez PCBC

nr W-45/10/2017

 

NATOWSKI KOD PODMIOTU
GODPODARKI NARODOWEJ
(NCAGE)

0481H

 

KONCESJA nr B-404/2003
MSWiA

 

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA
PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA

Nr 3/I-38/T/WIII/2009
NATO SECRET
Nr 2/1-8/NS/WIII/2010
EU/UE SECRET
Nr 3/1-4/UES/WIII/2010

 

LABORAORIA BADAWCZE
AKREDYTOWANE PRZEZ PCA
o numerch akredytacji:

AB 098
AB 133
AB 134
AB 137
AB 138
AB 430
AB 431

 

LABORATORIUM WZORUJĄCE
AKREDYTOWANE PRZEZ PCA

Nr akredytacji AP 004

 

JEDNOSTKA
CERTYFIKUJĄCA WYROBY
AKREDYTOWANA PRZEZ PCA

Nr akredytacji AC 021

 

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności