Projekty
 • Zarejestruj

Fundusze UE na KOBIMK

LOGO

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH (ITWL) z projektem pn. „Krajowy Ośrodek Badawczy Inteligentnych Materiałów Kompozytowych” o numerze RPMA01.01.00-14-9841/17 decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 15 588 737,07 zł w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i dyrektor ITWL Ryszard Szczepanik.

Czytaj więcej: Fundusze UE na KOBIMK

,,ERA” (Enhanced RPAS Automation)

,,ERA” (Enhanced RPAS Automation)

 era-logoProjekt dotyczy opracowania nowych standardów technicznych, prawnych i operacyjnych dla bezzałogowych statków latających, operujących w niesegregowanej przestrzeni powietrznej, a także docelowo ma zwiększyć integrację ze zdalnie sterowanymi systemami powietrznymi RPAS (zarówno cywilnymi jak i wojskowymi) we wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej. Integracja wspólnych europejskich systemów RPAS pozwoli na ich użycie w operacjach powietrznych m.in. w portach lotniczych, a w konsekwencji pozwoli również na opracowanie planu działania (Roadmap) na rzecz systemów RPAS tworzących nowe standardy techniczno-prawne na rzecz ruchu lotniczego dla RPAS. Ponadto, projekt ,,ERA” przyczyni się do wprowadzenia europejskich norm, które będą stanowiły podstawy techniczne dla certyfikacji systemów RPAS tj., automatyczny start i lądowanie, Auto-taxi.

Czytaj więcej: ,,ERA” (Enhanced RPAS Automation)

NOWE SYSTEMY UZBROJENIA I OBRONY W ZAKRESIE ENERGII SKIEROWANEJ

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych uczestniczy w realizacji programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej".

Celem prac prowadzonych w ITWL jest opracowanie technologii zabezpieczeń statków powietrznych i elementów naziemnych przed skutkami oddziaływania wysokoenergetycznych impulsów mikrofalowych. Planowane zakończenie projektu - 31.12.2020 r.

Opracowanie zaawansowanych metod estymacji parametrów drgań łopatek sprężarki osiowej oraz poziomu naprężeń

NCN

Projekt badawczy zakwalifikowany do realizacji w konkursie NCN SONATA 1, wykonywany w latach 2011-2014 przez zespół Zakładu Silników Lotniczych. Celem projektu jest rozwój bezdotykowej metody pomiaru drgań łopatek przepływowych maszyn wirnikowych (ang. blade tip-timing).

Czytaj więcej: Opracowanie zaawansowanych metod estymacji parametrów drgań łopatek sprężarki osiowej oraz...

Promocja eksportu wyrobów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na wybranych rynkach

loga

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Czytaj więcej: Promocja eksportu wyrobów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na wybranych rynkach

Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

spin-tech logoProgram SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


 

 

Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem wsparcia działalności operacyjnej spółek celowych utworzonych przez państwowe jednostki badawcze (publiczne uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN), w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Czytaj więcej: Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

CAESARIS

CAESARIS logoCelem projektu CAESARIS jest zaprojektowanie nowego, zintegrowanego rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa oraz poszukiwawczo-ratowniczym, które pozwoli wykrywać ludzi, zarówno w terenie dobrze widocznym jak i ukrytych pod osłoną (np. pod osłoną liści, w pojazdach czy łodziach), jak również w ciemności i warunkach ograniczonej widoczności.

To rozwiązanie, umieszczone na statku powietrznym, będzie używało najnowocześniejszych sensorów: radaru z syntetyczną aperturą (Synthetic Aperture Radar - SAR) oraz obrazowania elektrooptycznego (Electro-Optical - EO) w zakresie widzialnym.

Czytaj więcej: CAESARIS

ASTYANAX

ASTYANAX logoCelem projektu ASTYANAX jest kontynuacja badań rozpoczętych w ramach projektu HECTOR (finansowanego również ze środków EDA). Badania skoncentrowane są na zagadnieniach monitorowania stanu technicznego konstrukcji SHM (Structural Health Monitoring) dla kadłuba śmigłowca poprzez zastosowanie złożonego systemu kontrolno-pomiarowego w celu detekcji, lokalizacji i oceny powstających uszkodzeń. Planowane jest rozszerzenie opracowanej metodologii oraz przeprowadzenie jej weryfikacji podczas testów na rzeczywistym, wycofanym z użytku i pozyskanym do badań śmigłowcu Mi-8/17. 

Zadania realizowane przez ITWL są związane głownie z:
- opracowaniem modelu MES struktury śmigłowca Mi-8/17,
- przeprowadzeniem analiz statycznych i dynamicznych modelu,
- oprzyrządowaniem i przeprowadzeniem tzw. drop testu tj. zrzutu śmigłowca z ustalonych wysokości w celu określenia zachowania śmigłowca podczas tzw. twardego lądowania.
Ponadto ITWL bierze udział w opracowaniu demonstratora systemu SHM.

 

Czytaj więcej: ASTYANAX

Projekt w ramach Europejskiej Agencj Obrony

eda

W dniu 04.11.2008 r. Instytutu Techniczny Wojsk Lotniczych podpisał umowę dotyczące rozpoczęcia prac nad projektem Europejskiej Agencji Obrony (EDA) - Advanced Helmet and Devices for Individual Protection.

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości działania żołnierza na współczesnym polu walki. Projekt obejmuje:

 • wyposażenie indywidualnego żołnierza w sensory podczerwieni,
 • wyposażenie indywidualnego żołnierza w sensory biologiczno-chemiczne i radiologiczne,
 • wyposażenie indywidualnego żołnierza w system wykrywania snajperów,
 • wyposażenie indywidualnego żołnierza w system monitorowania stanu zdrowia.

Realizacją projektu zajmu się międzynarodowe konsorcjum skupiające 8 podmiotów, a koordynatorem całości jest firma Galileo Selex.

ITWL w ramach projektu odpowiada za opracowanie i wykonanie demonstratora technologii w zakresie sensorów optoelektronicznych. Okres realizacji projektu lata 2008 - 2010, a odbiorcą końcowym jest EDA.

Czytaj więcej: Projekt w ramach Europejskiej Agencj Obrony

Projekt WIMAAS

wimasW dniu 04.12.2008 r. Instytutu Techniczny Wojsk Lotniczych podpisał porozumienie dotyczące rozpoczęcia prac nad projektem realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego UE - Wide Maritime Area Airborne Surveillance (WIMAAS) - Rozpoznanie powietrzne obszarów morskich

Projekt WIMAAS ma na celu opracowanie wymagań i założeń konstrukcyjnych dla floty europejskich patrolowych (pilotowanych lub bezpilotowych) statków powietrznych. Stanowi pierwszy krok do stworzenia europejskich sił, których zadaniem będzie ochrona morskich granic Unii Europejskiej.

 

Czytaj więcej: Projekt WIMAAS

Realizowane projekty

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności