Publikacje
 • Zarejestruj

Działalność Publicystyczna

 

Koordynowaniem i wspomaganiem publikacji periodyków lub serii książek naukowych z dziedziny techniki lotniczej autorstwa pracowników naukowych ITWL zajmuje się Ośrodek Informacji Naukowej ITWL(OIN).

Pracownicy naukowi Instytutu - przy wsparciu redakcyjnym i wydawniczym OIN - publikują wiele artykułów, referatów konferencyjnych w wydawnictwach naukowych i popularnonaukowych w czasopismach specjalistycznych w kraju i za granicą. Setki z tych opracowań przetłumaczono również w Ośrodku na j. angielski i niemiecki.

Wieloletnia działalność ONIW to głównie realizacja zadań z obszaru działalności wspomagającej badania:

 • tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych, a w tym:
 • działalność publikacyjna i wydawnicza,
 • opracowywanie zasobów naukowych biblioteki oraz informacji bibliotecznej,
 • tworzenie lub zakup oraz utrzymywanie baz danych i zakup oprogramowania,

 

 • upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych i naukowo-technicznych, a w szczególności:
 • prenumerata czasopism naukowych i lotniczych krajowych i zagranicznych,
 • informacja i popularyzacja badań naukowych ITWL w środkach masowego przekazu;

 

 • promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych,
 • działalność normalizacyjna,
 • działalność patentowa.

publikacje

 

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności