Rada Naukowa
 • Zarejestruj

RADA NAUKOWA

 

wawrzyńskiprof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński

W Instytucie działa Rada Naukowa powołana zgodnie z ustawą o instytutach badawczych z dnia 30.04.2010 r. stanowiącej załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. (poz. 1158).

Rada liczy 40 członków, 20 członków Rady Naukowej stanowią pracownicy instytutu (w tym 15 samodzielnych pracowników nauki, 3 doktorów, 2 magistrów), natomiast 20 członków spoza ITWL (w tym 12 samodzielnych pracowników nauki), powołał Minister Obrony Narodowej. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.

Przewodniczącym Rady Naukowej jest obecnie prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński – Prorektor Politechniki Warszawskiej.

 

Rada Naukowa ITWL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn.

Rada Naukowa jest organem, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz stanowiącym w sprawach wynikających z uprawnień do nadawania tytułu i stopni naukowych.

Do zadań Rady Naukowej należy:

1) uchwalanie statutu;

2) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;

3) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;

4) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;

5) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;

6) opiniowanie regulaminu organizacyjnego;

7) opiniowanie rocznego planu finansowego;

8) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;

9) opiniowanie podziału zysku instytutu;

10) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;

11) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;

12) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;

13) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;

14) opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;

15) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

16) przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych;

17) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych;

18) występowanie do ministra właściwego, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających.

Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności instytutu.

Obecny skład Rady Naukowej ITWL na kadencję 2017-2021 został wybrany w wyborach, które odbyły się w 2017 roku.

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności